You are now on the Dutch website.
Would you like to visit the English version?

Schiphol Meet and Assist

Algemene
voorwaarden

Meer informatie over onze algemene voorwaarden

Terug naar de startpagina

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Consument: een natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder e-mail – dat de consument of de ondernemer in staat stelt informatie die tot hem persoonlijk is gericht, op een zodanige manier op te slaan dat toekomstige raadpleging of gebruik tijdens een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, mogelijk is en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst te ontbinden volgens de annuleringsvoorwaarden.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten aan consumenten op afstand aanbiedt;
 7. Op afstand gesloten overeenkomst: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • Airport Facility Services BV
 • Postbus 75061, 1117 ZP SCHIPHOL
 • +31 (0)20 – 206 015 018
 • info@schipholmeetandassist.com
 • Kamer van Koophandel nummer: 34087474

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door de ondernemer wordt gedaan en op elke op afstand gesloten overeenkomst tussen de ondernemer en de consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument ter beschikking gesteld voordat de op afstand gesloten overeenkomst wordt gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voor het sluiten van de op afstand gesloten overeenkomst aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
 3. Indien de op afstand gesloten overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, afwijkend van het vorige lid en voordat de op afstand gesloten overeenkomst wordt gesloten, op een zodanige wijze elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld dat deze door de consument op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de op afstand gesloten overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos zo spoedig mogelijk elektronisch of anderszins zullen worden toegezonden.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Overduidelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen gepaard gaan met de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs, inclusief belastingen;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen hiervoor vereist zijn;
  • de wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere basis dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • de wijze waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem verstrekte gegevens kan controleren en indien nodig kan corrigeren in het kader van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij de levering van de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de informatie over garanties en eventuele service na aankoop;
  • de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de dienst; indien van toepassing, de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Bij een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en wijziging van de bestelling

 1. De consument kan een overeenkomst tot minimaal 72 uur voor aanvang van de overeenkomst zonder opgave van redenen annuleren of wijzigen.
 2. Binnen 72 uur kan een overeenkomst worden geannuleerd of gewijzigd, maar hierbij worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Annulering
Bij annulering of wijziging hanteren wij de volgende kostenpercentages:

 • Binnen 72 uur voor gereserveerde dienst 25% van het totale bedrag
 • Binnen 48 uur voor gereserveerde dienst 50% van het totale bedrag
 • Binnen 24 uur voor gereserveerde dienst 100% van het totale bedrag

Artikel 7 – De prijs

 1. Indien de boeking binnen 24 uur voor de levering van de dienst wordt gemaakt, hanteren wij een toeslag van 20% op het geldende tarief vanwege verhoogde planning- en uitvoeringskosten.
 2. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in het btw-tarief.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen na 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit heeft bedongen en;
  • zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
  • de consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • De in het aanbod van de diensten vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat ervoor in dat de diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen en beoordelen van verzoeken tot het verrichten van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer heeft meegedeeld.
 3. Na beëindiging overeenkomstig het voorgaande lid zal de ondernemer de consument onverwijld het betaalde bedrag terugbetalen.
 4. Na het boeken van de diensten kan de ondernemer vragen om positieve review achter te laten.

Artikel 10 – Betaling

 • Betaling dient direct na boeking te geschieden via Mollie of ABN AMRO.
 • De consument is verplicht om de ondernemer onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in verstrekte of opgegeven betalingsgegevens.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij na door de ondernemer te zijn gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die hij heeft gemaakt. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over het nog verschuldigde bedrag tot € 2.500, 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van genoemd bedrag en percentage.

Artikel 11 – Klachten

 1. Klachten die aan de ondernemer worden voorgelegd, dienen binnen een termijn van 14 dagen te worden beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de consument binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. De klacht dient in onderling overleg binnen 3 maanden na het indienen van de klacht te worden opgelost.

Artikel 12 – Geschillen

De overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze op een duurzame gegevensdrager kunnen worden opgeslagen en voor de consument toegankelijk zijn.